Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Szavatosság, jótállás:

Szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait tartalmazó 19/2014. (04.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint járunk el termékszavatossági, kellékszavatossági és jótállási igények érvényesítésekor.

 

Ezen rendelet alapján a termékszavatossági igény a termék gyártójára is kiterjed.

 

A szavatosság a gyári hibára, illetve  anyaghibára vonatkozik: azt szavatoljuk, hogy a termékek, amelyeket az Xmax Audio Bt. forgalmaz hibátlanok és első osztályúak. Amennyiben nem, akkor a törvényben előírt módon cserét, vagy teljes körű pénz visszafizetési kötelezettséget vállalunk. Termékeink beüzemelése szaktudást igényel, ennek hiányában történő beszerelésből eredő kárnál cégünk nem köteles garanciát vállalni az adott termékre.
A meghibásodott terméket átvizsgáljuk, amennyiben a hibát nem megfelelő beüzemelés okozta, átvizsgálási költség terheli a vásárlót. Továbbá van lehetőség a termék javíttatására is.

 

Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok, számla megléte esetén lehetséges.

 

 Az általunk forgalmazott termékekre a beszállítóink, a gyártók és importőrök változó idejű garanciát adnak. A garancia ideje termékenként eltérő lehet, de általában a termék átadásától számított 12 hónapig, esetenként 24, illetve 36 hónap is lehet. Kérjük, hogy a számlát, illetve a jótállási jegyet őrizze meg, a garancia csak valamelyik megléte esetén érvényesíthető. A garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik.

 

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

 

 (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

 

 2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 

 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

 

 (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 

 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 

 a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 

 b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 

 c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 

 d) a hiba bejelentésének időpontját,

 

 e) a hiba leírását,

 

 f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 

 g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

 (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

 (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

 (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

 (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

 5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 

 a) a fogyasztó nevét és címét,

 

 b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

 

 c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

 

 d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 

 (2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

 7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 

 (2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 

 (3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

 

 8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

 

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 

 

 

1.Ha Ön, mint Fogyasztó a szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, cégünk erről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

2.A jegyzőkönyvben rögzítjük a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is.

 

A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Amennyiben elutasítjuk a Fogyasztó igényét, akkor a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

 

3. Cégünk köteles a javítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással

 

elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor visszakövetelheti a vételárat.

 

 Az árukat az adott termékekre vonatkozó előírások szerint jóváhagyott kivitelben szállítjuk. Az áru átadásakor minden berendezéshez, illetve készülékhez a hatályos törvényi előírások alapján biztosítunk magyar nyelvű kezelési utasítást, áruosztály-, vagy minőség-besorolást és jótállási jegyet. A Fogyasztó a termék meghibásodása esetén a jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviz(ek)hez fordulhat javítás céljából vagy visszaküldheti az eladónak.

 

A berendezések márkaszervizbe történő szállításának költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.

 

Portósan és utánvéttel nem veszünk át csomagot!

 

A termék kijavítását követően vállaljuk a térítésmentes házhozszállítást, kivétel az alábbiak:

 

Ha a szervizben kiderül, hogy a készülék(szakszerűtlen üzembehelyezés, nem rendeltetésszerű használat, esetleg külső behatás, és egyéb okok miatt) javítása nem garanciális ez esetben a fogyasztót felhívjuk telefonon egyeztetés céljából a továbbiak megbeszélése végett. Bizonyos márkaszervizek esetében a nem garanciális javítás úgy történik, hogy amennyiben bebizonyosodik a termék nem rendeltetésszerű használata, úgy a szerviz a javítást automatikusan elvégzi és a javítási költséget kiszámlázza a Fogyasztónak. Amennyiben a Fogyasztó a javítási költséget nem fizeti ki, úgy a terméket visszatarthatja a szerviz. Ebben az esetben a futárcég szállítási költsége a Fogyasztót terheli.

Vásárlástól való elállás joga:

 - A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt vásárlásától elállni. Kérjük, ebben az esetben ilyen irányú igényét szíveskedjék ügyfélszolgálatunkon írásban jelezni.

A mindenkori törvényi szabályozás értelmében a vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog azon termékekre vonatkozik, ami eredeti, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza az Xmax Audio webáruházba.

 

Elállási jog alól kivételt képez:

 

Az XMAX Audio Bt. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, eredeti csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Továbbá nem szolgáltatható vissza azon termék, amely más Fogyasztó részére történő értékesítése már nem lehetséges.

 

-        Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles e-mailben az info.xmaxaudio@gmail.com e-mail címre írásban jelezni.

 

Vásárlástól való elállás esetén az Xmax Audio webáruházat üzemeltető XMAX Audio Bt. a vevő által kifizetett összeget, a teljes vételárat, valamint a szállítás díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti.

 

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az XMAX Audio Bt. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Az elállási jog gyakorlására a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Reklamáció

 

Amennyiben a vásárlása során panasza merül fel, kérjük azt ügyfélszolgálatunk felé szíveskedjen írásban jelezni a megadott elérhetőségünkön:info.xmaxaudio@gmail.com 

Mindent megteszünk, hogy panaszát megfelelően orvosoljuk, de amennyiben ez eredménytelennek bizonyulna,  a lakóhelye szerinti Járási Hivatalhoz fordulhat fogyasztóvédelmi bejelentésével. Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyében.